Algemene voorwaarden

Contribuantenreglement van de jeugdclub Stichting RAAK!

(hierna te noemen: ‘RAAK!’)

1. Het doel van RAAK! is het bevorderen van de golfsport onder de jeugd, in de breedste zin van het woord.

2. RAAK! tracht dit doel onder andere te verwezenlijken door het jaarlijks organiseren van golf-gerelateerde activiteiten, het organiseren van (golf)kampen alsmede het aanbieden van voordeel voor iedereen die aangesloten is bij RAAK!. 

3. Natuurlijke jeugdige personen tot een maximale leeftijd van 21 jaar kunnen zich aanmelden bij RAAK!. Dit kan op de volgende manieren:
a. Indien een jeugdige persoon reeds lid is van een bij de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (‘NGF’) aangesloten club, dan kan hij/zij zich gratis aanmelden met toestemming van ouder(s)/voogd(en)/bevoegde vertegenwoordiger(s);
b. Indien een jeugdige persoon geen lid is van een club die aangesloten is bij de NGF, dan kan hij/zij zich aanmelden met toestemming van ouder(s)/voogd(en)/bevoegde vertegenwoordiger(s) tegen betaling van een jaarlijkse contributie van EUR 25,- (de “Contribuanten”).
De jeugdige personen onder a en b hierna tezamen te noemen de
“Jeugdleden”.

4. De te betalen contributie kan jaarlijks worden gewijzigd door het bestuur van RAAK!. Contribuanten van RAAK! ontvangen in oktober van elk jaar een factuur voor de bijdrage aangaande het komende jaar. Door betaling van deze factuur gaat de Contribuant – middels ouder(s)/voogd(en)/bevoegde vertegenwoordiger(s) - akkoord met de verlenging van de overeenkomst voor een jaar. 

5. Indien de Contribuant, na daartoe eenmaal te zijn aangemaand, niet overgaat binnen de gestelde termijn, tot betaling van de contributie, gaat RAAK! ervan uit dat de Contribuant de overeenkomst niet voor een jaar wenst te verlengen. De Contribuant zal in dat geval worden uitgeschreven. 

6. De ouder(s)/voogd(en)/bevoegde vertegenwoordiger(s) van de Jeugdleden zijn zich ervan bewust dat RAAK! (dan wel derden in opdracht van RAAK!) foto’s en video’s kan maken tijdens door haar georganiseerde evenementen. Deze foto’s en/of video’s zullen te allen tijde deugdelijk en met inachtneming van de huidige normen en waarden worden gemaakt. De ouder(s)/voogd(en)/bevoegde vertegenwoordiger(s) geven hierbij aan RAAK! toestemming om deze foto’s en video’s middels haar website dan wel social media te publiceren ter promotie van RAAK!

7. Evenementen welke door RAAK! worden georganiseerd kunnen worden gewijzigd, verplaatst dan wel geannuleerd. Betalingen die reeds gedaan zijn worden geretourneerd bij annulering.

  • Paginadatum 20 april 2016